ബൈബിള്‍ ലിങ്കുകള്‍


ഓണ്‍ലൈന്‍ ബൈബിള്‍

1. സത്യവേദപുസ്തകം

യുണികോഡ് ലിപിയില്‍ ഉള്ള മലയാളം ബൈബിള്‍ വായിക്കുവാന്‍ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

2. മലയാളം ബൈബിള്‍

വേള്‍ഡ് ബൈബിള്‍സ് വെബ്‌സൈറ്റില്‍ നിന്നും യുണികോഡ്  ലിപിയില്‍ ഉള്ള മലയാളം ബൈബിള്‍ വായിക്കുവാന്‍ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

 പി. ഡി. എഫ്. ബൈബിള്‍

1. ബിബ്ലിക്കാ മലയാളം ബൈബിള്‍

ബിബ്ലിക്കാ വെബ്‌സൈറ്റില്‍ നിന്നും മലയാളം ബൈബിള്‍ പി.ഡി.എഫ്. രൂപത്തില്‍ ഡൌണ്‍ലോഡ് ചെയ്യുവാന്‍ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

2. ബൈബിള്‍ ലീഗ് ഈസി-ടു-റീഡ് വെര്‍ഷന്‍ മലയാളം ബൈബിള്‍

ബൈബിള്‍ ലീഗ് വെബ്‌സൈറ്റില്‍ നിന്നും ഈസി-ടു-റീഡ്മ വെര്‍ഷന്‍ മലയാളം ബൈബിള്‍ പി.ഡി.എഫ്. രൂപത്തില്‍ ഡൌണ്‍ലോഡ് ചെയ്യുവാന്‍ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

 

ഇലക്ട്രോണിക് മലയാളം ബൈബിള്‍

ഓണ്‍ലൈനില്‍ വായിക്കുക

ഡൌണ്‍ലോഡ് ബൈബിള്‍

ഡൌണ്‍ലോഡ് ബൈബിള്‍ (ഡെസ്ക്ടോപ്പ്/ലാപ്ടോപ്)

www.biblephone.intercer.net എന്ന വെബ്‌സൈറ്റില്‍ നിന്നും എടുത്തത്‌.